Investigació

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

ORIGEN

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

Objectius

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

METODOLOGIA

Sóc un paràgraf. Fes clic aquí per afegir el teu propi text i edítame. És molt senzill.

 
 

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

ORIGEN

L'esport ocupa progressivament un lloc important en la vida de les persones i en les seues relacions socials, fusionant-se amb l'escola, la salut, els mitjans de comunicació, la política, la identitat i la socialització dels jóvens, entre altres.

Nombroses investigacions han revelat la relació positiva entre la realització d'una pràctica esportiva i els seus efectes en variables com la salut, la millora de l'autoestima i el reforç de la identitat personal, la mejora de la percepció sobre el futur, l'enfortiment de la capacitat de cooperació i les qualitats organitzacionals, a més de l'enfortiment de vincles socials, creació de xarxes, l'afrontament de problemes socials i la millora de les condicions de vida de col·lectius desfavorits, permetent avanços en la llibertat i reducció de desigualtats.

En el cas de les dones, l'esport presenta una doble cara. D'una banda, és encara hui un espai de profundes desigualtats estructurals  -masclisme, estereotips, violències-, però al mateix temps, espai d'identitat, de reforç personal i grupal, de trobada i creació d'esperit comunitari.

Objectius

Millorar el coneixement i atenció del cos (suport biològic saludable de les relacions socials) .

 

Intensificar la sociabilitat i la creació de noves relacions y consolidació de les existents.

 

Potenciar la participació i l'associacionisme. Espai esportiu - espai associatiu. Unir a grups de dones a través de l'esport no és una utopía.

 

 

Reforçar identitats, autoestima, autonomia i capacitat de lluita contra discriminacions.

L'objectiu final de l'informe és conéixer com pot l'esport contribuir a reforçar i millorar la vida de les dones i com pot aportar recursos per a elles de cara a afrontar desigualtats de gènere. Es tracta d'un instrument, per tant, en mans de les dones i també en mans de les institucions encarregades de donar passos i definir polítiques per a retallar les dites desigualtats.

 

METODOLOGIA

Este informe serà realitzat passant per les següents tres fases:

1

Fase de recopilació documental i de selecció d'iniciatives i experiències on l'esport ha sigut utilitzat amb i per les dones per a potenciar els processos que hem assenyalat en paràgrafs anteriors. El marc territorial d'estes experiències és la Comunitat Valenciana.

2

Estudi de casos.

Seleccionarem quatre experiències destacades per a realitzar en elles estudis de cas ama visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques, extraure els factors reeixits en cada experiència i valorar la seua transferència, la seua difusió i la creació de programes.

 
 

RESULTAtS

Difusió dels resultats per mitjà de publicacions i vídeos a través d'esta web i altres canals i plataformes com les xarxes socials.

Per mitjà d'esta difusió es pretén transferir allò que es considere més destacable a distints actors socials. Es prioritzarà la difusió entre les persones jóvens que es troben en distintes etapes educatives amb el fi de fomentar una pràctica esportiva que incorpore valors i formes de procedir vinculats amb la igualtat de gènere, que no fomenten estereotips sobre els distints cossos, entre altres objectius, així com la difusió entre persones que ocupen llocs rellevants en el disseny i implementació de plans i programes vinculats amb el foment de les activitats físiques i esportives en l'àmbit autonòmic i municipal, amb l'objectiu que es dissenyen programes que incorporen mecanismes i ferramentes per a fomentar no sols la presència de dones, sinó també l'orientació de l'esport cap a formes en què els valors de la igualtat i la no discriminació de gènere estiguen presents.

resum

Dona i esport a la Comunitat Valenciana: gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat té com a objectiu analitzar el paper de l'esport com a mitjà per a millorar les condicions de vida de les dones, així com per a desenvolupar la igualtat de gènere.

La persistència de les desigualtats de les dones esportistes és un dels temes que més crida l'atenció en el panorama de problemes relacionats amb l'esport que afronten les nostres societats.


L'informe proposa un conjunt de recomanacions i mesures pràctiques per a afrontar aquestes situacions.

 

anàlisi de dades

 

Enquesta d'Hàbits Esportius (EHD 2015) i Eurobarometer Sport and Physical Activity

En aquest apartat analitzarem la pràctica esportiva de les dones considerant les tres fonts més recents que aporten dades sobre aquest tema. En primer lloc, les dades de la EHD 2015 com a font més recent que permet analitzar la situació de la Comunitat Valenciana gràcies a la desagregació regional de la EHD 2015; en segon lloc, les dades del Eurobarometer de la Unió Europea. En tercer lloc, farem una breu referència a l'Enquesta Nacional de Salut, que permet també sondejar l'activitat física i el sedentarisme.

Les tres fractures biogràfiques de l'esport femení

 

Els problemes de la pràctica esportiva de les dones són profunds i múltiples.

Les barreres a la pràctica esportiva de les dones tenen les seues arrels en processos estructurals, com són l'organització social del temps, la divisió del treball, els rols familiars, el sistema educatiu.

 
 

recomanacions de l'informe 

Les recomanacions que plantejarem a continuació estan dirigides a tota aquesta varietat de dones esportistes i a totes les que encara no han accedit a l'esport.

RECOMANACIONS TRANSVERSALS

 

Avançar en l'aplicació de les propostes d'actuació elaborades per les grans organitzacions internacionals: Unió Europea i Consell d'Europa

Sistematitzar la investigació sobre esport, dona i igualtat de gènere

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

Abordar la fractura esportiva en l'adolescència

Intervindre en la fractura de l'esport en la transició a la vida adulta de les dones

​​

Actuar davant la fractura de l'esport de dones madures (45-55 anys) allunyades de la pràctica esportiva.

En el PDF les recomanacions detallades.

 

conclusió

El masclisme en l'esport continua mostrant una força indiscutible i una versatilitat que va des de les expressions més hostils i atàviques -hui una mica menys presents- fins a les més solapades i subreptícies.

Visibilitzar la desigualtat és un bon punt de partida, però que aquestes desigualtats estan arrelades en el sistema social. Per a afrontar-les és necessari plantejar transformacions de gran importància que vagen més enllà de les declaracions de principis. Aquestes transformacions han de mobilitzar als actors que estan involucrats a crear condicions favorables per a la pràctica esportiva: les federacions, els clubs, les empreses. La seua actuació repercuteix sobre els equilibris de gènere, la igualtat i la paritat.

La igualtat en l'esport no significa, únicament, que les dones esportistes professionals tinguen drets comparables als dels homes. Significa, a més, arribar a les dones que ara estan allunyades de la pràctica esportiva o en risc d'abandonar-la.

En el PDF les recomanacions detallades.

investigació

 

En el PDF la investigació completa.

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png