Investigació

DONA I ESPORT EN LA Comunitat Valenciana:

​GÈNERE, DESIGUALTATS SOCIALS I BONES PRÀCTIQUES PER A LA IGUALTAT

ORIGEN

L'esport ocupa progressivament un lloc important en la vida de les persones i en les seues relacions socials, fusionant-se amb l'escola, la salut, els mitjans de comunicació, la política, la identitat i la socialització dels jóvens, entre altres.

Nombroses investigacions han revelat la relació positiva entre la realització d'una pràctica esportiva i els seus efectes en variables com la salut, la millora de l'autoestima i el reforç de la identitat personal, la mejora de la percepció sobre el futur, l'enfortiment de la capacitat de cooperació i les qualitats organitzacionals, a més de l'enfortiment de vincles socials, creació de xarxes, l'afrontament de problemes socials i la millora de les condicions de vida de col·lectius desfavorits, permetent avanços en la llibertat i reducció de desigualtats.

En el cas de les dones, l'esport presenta una doble cara. D'una banda, és encara hui un espai de profundes desigualtats estructurals  -masclisme, estereotips, violències-, però al mateix temps, espai d'identitat, de reforç personal i grupal, de trobada i creació d'esperit comunitari.

Objectius

Millorar el coneixement i atenció del cos (suport biològic saludable de les relacions socials) .

 

Intensificar la sociabilitat i la creació de noves relacions y consolidació de les existents.

 

Potenciar la participació i l'associacionisme. Espai esportiu - espai associatiu. Unir a grups de dones a través de l'esport no és una utopía.

 

 

Reforçar identitats, autoestima, autonomia i capacitat de lluita contra discriminacions.

L'objectiu final de l'informe és conéixer com pot l'esport contribuir a reforçar i millorar la vida de les dones i com pot aportar recursos per a elles de cara a afrontar desigualtats de gènere. Es tracta d'un instrument, per tant, en mans de les dones i també en mans de les institucions encarregades de donar passos i definir polítiques per a retallar les dites desigualtats.

METODOLOGIA

Este informe serà realitzat passant per les següents tres fases:

1

Fase de recopilació documental i de selecció d'iniciatives i experiències on l'esport ha sigut utilitzat amb i per les dones per a potenciar els processos que hem assenyalat en paràgrafs anteriors. El marc territorial d'estes experiències és la Comunitat Valenciana.

2

Estudi de casos.

Seleccionarem quatre experiències destacades per a realitzar en elles estudis de cas ama visites sobre el terreny (entrevistes, observació). Cada cas permetrà sistematitzar les bones pràctiques, extraure els factors reeixits en cada experiència i valorar la seua transferència, la seua difusió i la creació de programes.

RESULTAtS

Difusió dels resultats per mitjà de publicacions i vídeos a través d'esta web i altres canals i plataformes com les xarxes socials.

Per mitjà d'esta difusió es pretén transferir allò que es considere més destacable a distints actors socials. Es prioritzarà la difusió entre les persones jóvens que es troben en distintes etapes educatives amb el fi de fomentar una pràctica esportiva que incorpore valors i formes de procedir vinculats amb la igualtat de gènere, que no fomenten estereotips sobre els distints cossos, entre altres objectius, així com la difusió entre persones que ocupen llocs rellevants en el disseny i implementació de plans i programes vinculats amb el foment de les activitats físiques i esportives en l'àmbit autonòmic i municipal, amb l'objectiu que es dissenyen programes que incorporen mecanismes i ferramentes per a fomentar no sols la presència de dones, sinó també l'orientació de l'esport cap a formes en què els valors de la igualtat i la no discriminació de gènere estiguen presents.

Objectius

DONA I ESPORT A LA COMUNITAT VALENCIANA:

Gènere, desigualtats esportives i bones pràctiques per a la igualtat

CAS 1: ESTEREOTIPS

Equips alevins femenins Llevant UD

CAS 2: ESPORT I DIVERSITAT

València Roller Derby

CAS 3: running PER A LA IGUALTAT

Club de running Nosaltres Esportistes

CAS 4: HOQUEI COM ESPAI DE CONCILIACIÓ

Equip de mamis València Club Hoquei

Universitat Politècnica de València

Servei d'Esports

Camí de Vera, s / n

46022 VALÈNCIA

Edifici 7C

Tel .: +34 963 87 70 04 (ext. 78.376)

Fax: +34 963 87 79 45 (ext. 77945)

© 2019 Universitat Politècnica de València

LOGO_CEE.png