top of page

Observatori

D'esport I societat

ORIGEN

L'esport està molt present en els mitjans de comunicació, no obstant això, la informació que tenim sobre les seues dimensions socials és poca i molt fragmentària.

 

Açò succeïx, per exemple, amb les dades sobre pràctica esportiva. A penes sabem sobre qui, quant, com i on es fa esport, a quines edats, quins nivells d'estudi tenen els que ho practiquen, quina és la seua situació professional o com la variable sexe influïx en la pràctica.

 

L'Enquesta d'Hàbits Esportius, que mesura aquestes qüestions a Espanya, es realitza cada cinc anys i no compta amb informació actualitzada en un terreny tan canviant com és l'esport, central en les societats actuals, que a vegades han sigut qualificades com "esportivitzades". A més, per a les grans institucions socials -l'escola, la família, l'empresa- hui és un eix important en el seu funcionament.

 

A pesar d'esta creixent importància, les dades que permetrien analitzar millor l'esport, idear polítiques més adequades i reaccionar als ràpids canvis són escassos.

Objectius

L'Observatori Esport i Societat és una ferramenta d'anàlisi, diagnòstic i millora en la presa de decisions en el camp de l'esport, en particular en les seues dimensions socials. Per a això, es planteja tres missions diferenciades:

RECOPILAR

Recopilar les dades estadístiques existents relatives a l'activitat esportiva i produir informació nova de cara a comptar amb un sistema d'informació eficaç sobre l'esport a la Comunitat Valenciana.

INVESTIGAR

Investigar i diagnosticar noves tendències, qüestions problemàtiques o d'interés prioritari en el camp de l'esport que emergixen de les dades arreplegades sistemàticament i periòdicament.

transferir

Ajudar els actors socials i les administracions públiques a pensar estratègies i programes adequats en el camp de la política esportiva. Asesorar sobre línies prioritàries internacionals que implementar al nostre territori.

A més, es realitzarà, amb periodicitat anual, entrevistes i grups de discussió per a detectar problemes emergents, que les enquestes no capten, i per a tractar de forma monogràfica alguna qüestió problemàtica que emergisca de les enquestes.

Amb una periodicitat quinquennal, este informe analitzarà també l'Enquesta d'Hàbits Esportius elaborada pel Ministeri de Cultura i Esport, amb possibilitat de desagregar la informació per comunitat autònoma.

Elaboració d'una enquesta d'hàbits esportius triennal sobre la pràctica esportiva a la Comunitat Valenciana per edat, sexe, hàbitat, nivell d'estudis, situació professional, situació personal-estat civil, grandària de municipi i província.

El mig fonamental de treball amb què comptarà l'Observatori és la elaboració d'un informe anual que conste de la presentació de dades a nivell de la Comunitat Valenciana basats en les fonts estadístiques existents.

Activitat

ENTREVISTeS ANUALsS
INFORME QUINzENAL
INFORME ANUAL
enquesta TRIENnAL

Difusió

La pàgina web de la Càtedra d'Estudis Esportius serà el canal bàsic per a presentar l'informe anual desglossat en els seus diferents apartats de recopilació de dades i indicadors estadístics i d'exposició dels resultats de les investigacions realitzades.  Este informe serà l'eix central de l'Observatori, que es complementarà amb altres accions de comunicació i difusió d'informació rellevant sobre tendències esportives al món associatiu o als mitjans de comunicació a través de la Càtedra d'Estudis Esportius. 

bottom of page