top of page
duotono clase.png

RECOMANACIONS

RECOMANACIONS TRANSVERSALS

Avançar en l'aplicació de les propostes d'actuació elaborades per les grans organitzacions internacionals: Unió Europea i Consell d'Europa

1.- Unió Europea: Gender equality in sport. Proposal for strategic actions 2014–2020

2.- Consell d'Europa: Recomanació CM/Rec (2015)2

Sistematitzar la investigació sobre esport, dona i igualtat de gènere

1.- Homogeneïtzar i assegurar la continuïtat de l'Enquesta d'Hàbits Esportius (EHD) estatal i coordinar les enquestes similars realitzades en altres nivells territorials.

2.- Afavorir les metodologies qualitatives per a captar problemes emergents i dimensions profundes de la pràctica esportiva.

3.- Afavorir en els barris els programes de desenvolupament comunitari i la innovació social basada en l'esport.

4.- Investigar sobre disseny d'equipaments esportius amb enfocament de gènere.

5.- Establir convenis amb les universitats per a orientar treballs de fi de grau i de fi de màster cap a la relació entre dona i esport.

6.- Orientar les pràctiques curriculars de graus i màsters en activitat física i esport a satisfer necessitats socioesportives prioritàries amb modalitats com la d'aprenentatge servei.

7.- Recollir dades amb precisió que permeten gestionar els fons públics destinats a federacions i clubs a través de pressupostos de gènere.

RECOMANACIONS ESPECÍFIQUES

Abordar la fractura esportiva en l'adolescència

1.- Reforç en continguts formatius sobre igualtat en l'esport i creació de figures educatives i professionals d'expert en igualtat de gènere en l'esport.

2.- Aprofundir en una educació física crítica a l'escola.

3.- Campanya dirigida a pares i mares per a informar i sensibilitzar sobre la seua important funció en la promoció de l'esport de les seues filles.

4.- Frenar l'abandó de les joves en els primers passos de l'esport federat.

Intervindre en la fractura de l'esport en la transició a la vida adulta de les dones

1..- Fomentar la responsabilitat social esportiva de l'empresa

1.1.- Creació per part de grans empreses (més de 250 treballadors/as) de gimnasos en el centre de treball o bé oferir suport financer a les treballadores per a inscriure's en gimnasos pròxims.

1.2.- Emprendre un estudi sobre les possibilitats de vincular estratègies d'activitat física i esport en l'àmbit empresarial.

2.- Fusionar temps de cures i temps esportius

2.1.- Creació d'activitats esportives lligades al moment de portar els xiquets i xiquetes al col·legi.

2.2.- Creació d'activitats esportives als parcs i equipaments esportius annexos.

2.3.- Organització d'activitats esportives en família en cap de setmana. 

​​

Actuar davant la fractura de l'esport de dones madures (45-55 anys) allunyades de la pràctica esportiva.

1.- Redefinir la promoció de l'activitat física: materials de difusió, estratègies, campanyes.

 

2.- Creació de projectes d'intervenció soci-esportiva i convocatòria d'ajudes a projectes sobre activitat física i esport per a les dones allunyades de la pràctica esportiva.

c-logo-60x74-azul.png
bottom of page