top of page

sistema d'indicadors estadístics de l'esport a la CV

INICI
objectiu

El Sistema d'Indicadors Estadístics sobre l'Esport (SIED) és fonamental en el disseny d'aquest Observatori. Aporta informació sobre una variada gamma de temes rellevants del món esportiu i d'utilitat per a l'elaboració de programes i polítiques o per a la investigació, la informació esportiva i la presa de decisions per part dels actors del sector de l'esport a la Comunitat Valenciana.

La pretensió és recopilar i oferir dades de forma senzilla i de fàcil interpretació. Per tant, la informació es presentarà en fitxes amb informació gràfica (taules o diagrames) i textos breus que faciliten la lectura de l'indicador.

La seua estructura s'organitza mitjançant 5 dimensions temàtiques compostes cadascuna d'elles per conjunts de dades que guarden coherència entre si. Tot seguit, hi desglossem les 5 dimensions.

1

Aquesta dimensió recull indicadors relatius a la pràctica esportiva de la població.

2

A través d'aquesta dimensió es pretén identificar i analitzar alguns dels elements claus en l'accés a la pràctica esportiva.

3

En aquesta dimensió es recull indicadors relatius als ensenyaments esportius en els seus diferents nivells.

4

Aquesta dimensió recull indicadors lligats a l'àmbit econòmic de l'esport que permetran apropar-nos a el camp de l'consum, l'ocupació, la despesa pública i les empreses que treballen en el sector.

5

Aquesta dimensió recull indicadors relatius a la situació de l'esport femení a la Comunitat Valenciana.

D1 PRÀCTICA ESPORTIVA

1

DIMENSIÓ 1

PRÀCTICA ESPORTIVA

Aquesta dimensió recull indicadors relatius a la pràctica esportiva de la població, a les motivacions per mantenir un determinat nivell de pràctica, així com informació sobre les percepcions i representacions de la població sobre l'esport.

 1. Nivell de pràctica esportiva
 2. Freqüència de pràctica esportiva
 3. Edat d'inici en la pràctica esportiva
 4. Motius per practicar l'esport (dos motius principals segons la EHD)
 5. Dificultats per a la pràctica esportiva (dos motius principals segons la EHD)
 6. Interès per les activitats esportives
 7. Tipus d'esport practicat
 8. Pràctica d'esports individuals i d'equip
 9. Freqüència amb què se surt a caminar de pressa a l'almenys 10 minuts per mantenir-se en forma
 10. Antecedents familiars: pràctica d'esport dels pares
 11. Assistència a esdeveniments esportius
 12. sedentarisme

2

DIMENSIÓ 2

ORGANITZACIONS

A través d'aquesta dimensió es pretén identificar i analitzar alguns dels elements claus en l'accés a la pràctica esportiva. En concret, dins d'aquesta dimensió s'han d'incloure els indicadors relatius a les instal·lacions esportives disponibles, així com aquells indicadors que mostrin les dades referents a les entitats i associacions esportives, com ara federacions i clubs i el seu funcionament i activitats.

 1. Federacions: llicències federatives
 2. Associacionisme esportiu: clubs esportius 
 3. Personal tècnic: entrenadors
 4. Esportistes d'elit
 5. Esport universitari (participació individual i ús d'instal·lacions; participació en competicions universitàries)
 6. Esport escolar (Jocs Esportius, programes específics i campionats)
 7. Campionats
 8. tecnificació esportiva
D2 ORGANITZACIONS
D3 FORMACIÓ

3

DIMENSIÓ 3

FORMACIÓ

En aquesta dimensió es recull indicadors relatius als ensenyaments esportius en els seus diferents nivells. La informació inclou informació sobre alumnat i professorat en el sector de la formació esportiva.

 1. Ensenyament esportiva en FP règim general
 2. Ensenyament esportiva en FP règim especial
 3. Formació tècnics esportius transitori
 4. Formació permanent GV
 5. Federacions (altres formacions)
 6. Alumnat universitari: Grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i Alumnat en l'especialitat d'Educació Física de l'Grau de Magisteri.

4

DIMENSIÓ 4

ASPECTES ECONÒMICS

Aquesta dimensió recull indicadors lligats a l'àmbit econòmic de l'esport que permetran apropar-nos a el camp del consum, l'ocupació, la despesa pública i les empreses que treballen en el sector.

D4 ASPECTES ECONÒMICS

5

DIMENSIÓ 5

DONES I ESPORT (Gènere)

Aquesta dimensió recull indicadors relatius a la situació de l'esport femení a la Comunitat Valenciana. Les desigualtats de gènere que caracteritzen la nostra societat ens obliguen a recopilar informació desagregada que ens ajudi a diagnosticar la presència de les dones en l'esport. Es tracta, per tant, d'una dimensió que inclou indicadors que fan referència a aspectes diferents d'aquesta realitat: des de la pràctica esportiva, a la presència de les dones en els càrrecs directius de les federacions, etc.

D5 DONES I ESPORT
bottom of page